English

پورتال مشتریان

۰۲۱۴۲۰۱۳۰۰۰

شانگهای

بندر شانگهای موفق به کسب لقب بهترین و پرکارترین بندر کانتینری دنیا شده است. این بندر موفق به تخلیه و بارگیری ۳۳.۶۲ میلیون TEU بار شده است که در مقایسه با آمار ۳۲.۵۳ و ۳۱.۷۳ میلیون TEU در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳، پیشرفت بسیار مناسبی به شمار می رود.

shanghai-port

بندر شانگهای موفق به کسب لقب بهترین و پرکارترین بندر کانتینری دنیا شده است. این بندر موفق به تخلیه و بارگیری ۳۳.۶۲ میلیون TEU بار شده است که در مقایسه با آمار ۳۲.۵۳ و ۳۱.۷۳ میلیون TEU در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳، پیشرفت بسیار مناسبی به شمار می رود.